Jämföra översättningar av BibelnAtt jämföra verser

Att jämföra översättningar är något som jag sysslat med i några år. Varför? Ja, det skulle ju vara tämligen meningslöst om det inte skilde sig mellan översättningarna!

Bibeln är Guds ord, inte människors. Därför spelar det en stor roll vad det står i hans ord. Är Bibeln bara människors ord, en rad teologiska och filosofiska tankar om Gud, spelar det förstås inte så stor roll vad det i detaljer står i Bibeln, ungefär som i vilken bok som helst!

En del teologer och översättare behandlar Bibeln som en antik klassiker och har många åsikter om vad det står i den baserat på forskning, arkeologi, kyrkofäders teologi och så kallad bibelkritik.

Någon har sagt att gångna tiders kristna kämpade för vad som är en sann lära, och idag kämpar vi för att ta reda på om Gud har sagt vad det står i Bibeln vi läser! Motsägelser och halvsanningar stödda av forskning räcker inte långt. Vår tro är inte född av människor och växer mycket lite av nya åsikter. Vad har han sagt? Det finns svar.

Jesus sa: Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Matt 4:4, Lukas 4:4

Bysantinska och egyptiska manuskript (Nya Testamentet)

Det finns hundratals översättningar av Bibeln och produceras nya varje år. De stora skillnaderna mellan översättningar är mellan texttraditionerna. Det finns biblar av bysantinsk och egyptisk tradition, och de båda skiljer sig på 1000-tals ställen - redan innan översättningen har kommit igång!

Att det inte skulle spela någon roll vad det faktiskt står i verserna för en kristen som läser Bibeln dagligen får man nog glömma!

Från och med 1917 års översättning, Bibel 1917, har svenska kristna läst samma texttyp (den egyptiska) som katoliker och mystiker läst sedan 300-talet efter Kristus. Och det syns i det avfall från stabil kristen tro som pågår i Sverige och i västvärlden. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserande länder. Det är inte bara Socialdemokraternas fel!

Den bysantiska texttypen (Antiokia, Syrien, Grekland) har använts ända sedan apostlarna skrev ned Nya Testmentets texter och började kopiera och sprida dem i Syrien, Grekland och till världens gränser. Det finns ca 5000 + kopior, många mycket lika varandra.

Den egyptiska texttypen (Alexandria, Egypten), som används i nya biblar (Folkbibeln, New International Version, Levande Bibeln, Bibel 2000, NASB, RSV, ESV mfl) finns representerad i ungefär 4 stora samlingar, 50 kopior och ca 50-100 lösa blad. Många motstridigheter och ofullständigheter finns i dessa manuskript.

Trots oklarheterna försvaras de egyptiska manuskripten av forskningen och av förlagen, så det fortsätter produceras mer och mer av samma grumliga silver. Allmänt säger man att den bibeltyp som kom med Reformationen är felaktig och adderar ord. Till och med Lutherälskande och reformerta kristna, som talar sig varma om Reformationens vinster, kasserar Reformationens största vinst: Bibeln på folkspråk!

Hur hittar man texterna?

Den Bysantinska texttypen som är grunden för alla Reformationsbiblar kallas Textus Receptus (den mottagna texten). Detta grekiska NT ligger till grund för King James Bible, Geneva Bible, Reina Valera, Karl den 12:es Bibel, Lutherbibeln, Diodati, i huvudsak New King James, Modern English Version mfl översättningar. Reformationsbibeln på svenska är motsvarigheten till King James på svenska (uppdaterad Karl 12 i grunden). Liknande översättning finns också på norska i nyutgåva. Man behöver inte bli lurad av att ta till sig detta! Det finns ett antal mindre skillnader men det är ofta intressant att se nya belysningar av verserna.

Den egyptiska - Alexandrinska - texttypen som används av teologiskolor är grunden för merparten av nya översättningar. Texter ur denna tradition finns "nerkokad" i Nestle/Aland 28 editioner (samma text som United Bible Societies 4 editioner). Mycket grundarbete denna riktning gjorde teologerna Westcott och Hort, som redan i slutet av 1800-talet producerade en ny grundtext på grekiska som sen blivit basen för Nestle/Alands 28 editioner. Här uppdateras texten år för år av forskningen. Codex Sinaiticus (A) och Codex Vaticanus (B) står högst i rang, för de anses som de äldsta, bäst bevarade manuskripten. Båda dessa är en mardröm för bibeltroende kristna, rent teologiskt. Man kokar enligt bibelkritisk metod ned alla manuskript och för statistisk och gör sannolikhetskalkyler på vad som är "troligast" att Gud sagt - där motsägelserna är många (ca 3000 skillnader bara mellan Codex A och B och minst 3500 skillnader mellan Textus Receptus och Codex A och B). Det Alexandrinska NT är ca 1,5 brev kortare i Nya Testamentet än den Bysantinska. Vad du läser om du läser Folkbibeln saknar alltså motsvarande 1 Petrus och 2 Petrus brev, jämfört med vad en läsare av en reformationsbibel läser.

Kurt Aland, nestorn inom bibelkritiken (en av fem forskare som redigerat bibeltexten Folkbibeln översätts från), ifrågasätter att de fyra evangelierna är skrivna av de personer som givit dem namn. Han tror att det fanns en Urkälla som författarna kopierade texten från (precis som muslimerna tror). Han anser inte att bl.a. Judas, Jakob och 2 Petrusbrev ska vara i Nya Testamentet, och han tror inte att vissa av apostlarna själva skrev brev. Andra personer signerade breven med pseudonymer som "Paulus" och "Petrus" tror han. Han tycker i stället att Ignatius brev ska vara i Nya testamentet. Har du läst det?

Nätsidor för jämförelser

* Reformationsbibelns site www.bibel.se har många bra källor att söka vidare i. Ämnet är stort!
* www.blueletterbible.org (Strong´s Concordance, KJV baserad site/app)
* www.biblegateway.com (många översättningar att jämföra)
* www.biblehub.org (med interlinear Greek - English)

Kolla upp detta ämne om du är seriös med din tro! Det har betydelse för tron att vi kan lita på Bibeln och han som givit oss den. MVH Janne 9/2 2016

tisdag 16 februari 2016

1 Korintierbrevet 1:18


1 Kor 1:18


For the preaching of the cross is unto them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. 1 Cor 1:18

Ty talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det Guds kraft REF

For the message of the cross is foolishness to those that are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. NIV 1984

Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 1 Kor 1:18 SFB 98

Vara frälst - eller bli det?

I den här versen skevar grammatiken mellan översättningarna. Varför då?

Frågar man ekumeniska och även konservativa svenska kristna finns ingen skillnad mellan innehållet i de 4 översättningarna. Trots att verbformer och substantiv inte är de samma på flera ställen. 

Är innehållet det samma i alla fyra texterna, fast det ser ut som de inte säger samma sak? Svaret man hör är: Fast det är mindre skillnader finns ingen viktig skillnad.

Som andra lika mycket "experter" på exegetik (utlägga bibeltext) ser det finns det skillnader i teologi och tro mellan Reformationsbibeln och de nyediterade egyptiska texter man kallar "Folkbibeln" eller "New International Version."

Fråga 1 

A Är du frälst?
B Eller: Håller du på att bli frälst?

Fråga 2

A Tar du illa vid dig när en pastor talar om synd, död, Jesu kors?
B Eller tar du emot Jesu död som din död, och hans liv kvittat mot ditt?

Fråga 3

A Räcker det att kyrkan talar om evangeliet på gudstjänsten en gång i veckan för att människor ska börja "bli frälsta?"
B Eller: Måste man sprida evangeliet aktivt som kristen? För att människor ska få tro och räddas? Tro kommer av att höra (Rom 10:17).

Världen, som inte tror på Jesus, tycker korset är fånigt. En död bland miljarder döda. En martyr bland många martyrer. Världen är inte bättre idag för det. Det finns ingen kraft i att Gud sonat våra synder. Och för flera räcker det med att gå på gudstjänst och odla sin religion, blir tröstad och höra fin musik.

De första kristna trodde inte så. De var på gator och torg och i synagogor och i hemmen, reste kors och tvärs och vittnade om att Jesus är Herren och att korset är vägen tillbaka till Gud. Gud tar emot oss i Jesus Kristus, och har kvittat vår död  mot hans och ger oss liv av hans liv.

Har man blivit kristen, vet man det. Det är en påtaglig skillnad mellan livet innan och efter. Frälsning är när du blir född på nytt - och dör från ditt gamla liv. Innan tyckte man att korset vår fånigt - och efter att det är vägen till försoning och frid med Gud. Guds blod spilldes för dig och mig. Tro att det inte var en liten sak!

Vi är endera frälsta - eller så är vi det inte. Vi är frälsta och blir sedan omformade över livets gång till att likna Sonen, men det kallas helgelse (sanctification). Helgelseprocessen börjar när man redan blivit frälst.

Katolsk teologi ligger sockrad i viktiga verser som denna (1 Kor 1:18). Det är rätt uppenbart att ekumeniska översättningar, som är till för att närma protestanter till Katolska kyrkan, också närmar sig katolsk lära. Som kristen förnekar man det  ("Folkbibeln är en evangelisk översättning!"), ibland kanske för att man inte känner till vad Katolska kyrkan lär, eller för att man inte riktigt tror att Guds kraft finns i vad Jesus gjort för oss en gång för alla. Det är inte någon skillnad mellan en katolsk bibel och Folkbibeln eller NIV i det här fallet. Även de till synes protestantiska nya översättningarna visar att frälsning är en process  (barndop, bikt, nattvard: repetera), alltså att religiösa gärningar är en Guds kraft av flera, att kyrkolivet är en resa som leder till frälsning till slut, och lär att evangeliet hör man i kyrkan av ordinerade och godkända ämbetsmän (Tro kommer av predikan, SFB Rom 10:17).

Evangeliet ska höras i kyrkan och också utanför den! 
Frälsning är ett nytt liv och den gamla döden amputeras bort. Ja, det gör ont att amputera. Men läkaren är god och har omsorg om patienten.

Parallellvers
Romarbrevet 1:16: För jag skäms inte för Kristi Evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för alla som tror.

Grek
Ord för ord 
(TR) SV För ordet om korset är för dem som förblir döende dårskap, men för de frälsta Guds kraft är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar