Jämföra översättningar av BibelnAtt jämföra verser

Att jämföra översättningar är något som jag sysslat med i några år. Varför? Ja, det skulle ju vara tämligen meningslöst om det inte skilde sig mellan översättningarna!

Bibeln är Guds ord, inte människors. Därför spelar det en stor roll vad det står i hans ord. Är Bibeln bara människors ord, en rad teologiska och filosofiska tankar om Gud, spelar det förstås inte så stor roll vad det i detaljer står i Bibeln, ungefär som i vilken bok som helst!

En del teologer och översättare behandlar Bibeln som en antik klassiker och har många åsikter om vad det står i den baserat på forskning, arkeologi, kyrkofäders teologi och så kallad bibelkritik.

Någon har sagt att gångna tiders kristna kämpade för vad som är en sann lära, och idag kämpar vi för att ta reda på om Gud har sagt vad det står i Bibeln vi läser! Motsägelser och halvsanningar stödda av forskning räcker inte långt. Vår tro är inte född av människor och växer mycket lite av nya åsikter. Vad har han sagt? Det finns svar.

Jesus sa: Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Matt 4:4, Lukas 4:4

Bysantinska och egyptiska manuskript (Nya Testamentet)

Det finns hundratals översättningar av Bibeln och produceras nya varje år. De stora skillnaderna mellan översättningar är mellan texttraditionerna. Det finns biblar av bysantinsk och egyptisk tradition, och de båda skiljer sig på 1000-tals ställen - redan innan översättningen har kommit igång!

Att det inte skulle spela någon roll vad det faktiskt står i verserna för en kristen som läser Bibeln dagligen får man nog glömma!

Från och med 1917 års översättning, Bibel 1917, har svenska kristna läst samma texttyp (den egyptiska) som katoliker och mystiker läst sedan 300-talet efter Kristus. Och det syns i det avfall från stabil kristen tro som pågår i Sverige och i västvärlden. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserande länder. Det är inte bara Socialdemokraternas fel!

Den bysantiska texttypen (Antiokia, Syrien, Grekland) har använts ända sedan apostlarna skrev ned Nya Testmentets texter och började kopiera och sprida dem i Syrien, Grekland och till världens gränser. Det finns ca 5000 + kopior, många mycket lika varandra.

Den egyptiska texttypen (Alexandria, Egypten), som används i nya biblar (Folkbibeln, New International Version, Levande Bibeln, Bibel 2000, NASB, RSV, ESV mfl) finns representerad i ungefär 4 stora samlingar, 50 kopior och ca 50-100 lösa blad. Många motstridigheter och ofullständigheter finns i dessa manuskript.

Trots oklarheterna försvaras de egyptiska manuskripten av forskningen och av förlagen, så det fortsätter produceras mer och mer av samma grumliga silver. Allmänt säger man att den bibeltyp som kom med Reformationen är felaktig och adderar ord. Till och med Lutherälskande och reformerta kristna, som talar sig varma om Reformationens vinster, kasserar Reformationens största vinst: Bibeln på folkspråk!

Hur hittar man texterna?

Den Bysantinska texttypen som är grunden för alla Reformationsbiblar kallas Textus Receptus (den mottagna texten). Detta grekiska NT ligger till grund för King James Bible, Geneva Bible, Reina Valera, Karl den 12:es Bibel, Lutherbibeln, Diodati, i huvudsak New King James, Modern English Version mfl översättningar. Reformationsbibeln på svenska är motsvarigheten till King James på svenska (uppdaterad Karl 12 i grunden). Liknande översättning finns också på norska i nyutgåva. Man behöver inte bli lurad av att ta till sig detta! Det finns ett antal mindre skillnader men det är ofta intressant att se nya belysningar av verserna.

Den egyptiska - Alexandrinska - texttypen som används av teologiskolor är grunden för merparten av nya översättningar. Texter ur denna tradition finns "nerkokad" i Nestle/Aland 28 editioner (samma text som United Bible Societies 4 editioner). Mycket grundarbete denna riktning gjorde teologerna Westcott och Hort, som redan i slutet av 1800-talet producerade en ny grundtext på grekiska som sen blivit basen för Nestle/Alands 28 editioner. Här uppdateras texten år för år av forskningen. Codex Sinaiticus (A) och Codex Vaticanus (B) står högst i rang, för de anses som de äldsta, bäst bevarade manuskripten. Båda dessa är en mardröm för bibeltroende kristna, rent teologiskt. Man kokar enligt bibelkritisk metod ned alla manuskript och för statistisk och gör sannolikhetskalkyler på vad som är "troligast" att Gud sagt - där motsägelserna är många (ca 3000 skillnader bara mellan Codex A och B och minst 3500 skillnader mellan Textus Receptus och Codex A och B). Det Alexandrinska NT är ca 1,5 brev kortare i Nya Testamentet än den Bysantinska. Vad du läser om du läser Folkbibeln saknar alltså motsvarande 1 Petrus och 2 Petrus brev, jämfört med vad en läsare av en reformationsbibel läser.

Kurt Aland, nestorn inom bibelkritiken (en av fem forskare som redigerat bibeltexten Folkbibeln översätts från), ifrågasätter att de fyra evangelierna är skrivna av de personer som givit dem namn. Han tror att det fanns en Urkälla som författarna kopierade texten från (precis som muslimerna tror). Han anser inte att bl.a. Judas, Jakob och 2 Petrusbrev ska vara i Nya Testamentet, och han tror inte att vissa av apostlarna själva skrev brev. Andra personer signerade breven med pseudonymer som "Paulus" och "Petrus" tror han. Han tycker i stället att Ignatius brev ska vara i Nya testamentet. Har du läst det?

Nätsidor för jämförelser

* Reformationsbibelns site www.bibel.se har många bra källor att söka vidare i. Ämnet är stort!
* www.blueletterbible.org (Strong´s Concordance, KJV baserad site/app)
* www.biblegateway.com (många översättningar att jämföra)
* www.biblehub.org (med interlinear Greek - English)

Kolla upp detta ämne om du är seriös med din tro! Det har betydelse för tron att vi kan lita på Bibeln och han som givit oss den. MVH Janne 9/2 2016

torsdag 4 februari 2016

2 Korintierbrevet 2:17

For we are not as many, which corrupt the word of God, but as of sincerity, as of God in the sight of God speak we in Christ. 2 Cor 2:17

Svenska: Vi är inte som många, som förvränger Guds ord, utan ärligt från Gud och i Guds åsyn talar vi i Kristus.

Här en vers som talar om hur människor förvrider och omformar Bibeln för egna syften. Men så gör inte Paulus och apostlarna. De talar ärligt vad Gud ger dem och gör så i Kristus.

I versen sägs till och med att många gör om Bibeln för egna syften. As many which corrupt the word of God.

Ett farligt sätt är att definiera om begrepp så orden plötsligt betyder andra saker än i enklast möjliga tal. De små orden är lättast att manipulera, för man märker som läsare inte att innehållet är ett annat bara genom små förändringar.

Den Helige Ande är sanningens Ande. Det kan man lita på. Han skulle inte förringa Kristus eller låta ord eller passager falla bort ur Bibeln.


Skrift förklarar skrift

Bibeln har en egen grammatik som är i grunden judisk och det är intressant att ta reda på vad ord betyder i sammanhanget (judisk, GT). 

Skrift förklarar skrift betyder att en vers i GT förklaras i NT och tvärtom, eller att en vers ger ljus över en annan genom 1000-tals referenser i NT och över alla 66 böcker. All skrift är nyttig och gavs genom Andens inspiration (2 Tim 3:16).

Man behöver inte alltid ett lexikon eller en studiebibel. Den Helige Ande lär oss Bibeln om du är pånyttfödd kristen (1 Joh 2:27).

Nya testamentet är skrivet på grekiska och man kan hitta många klara spår och aha upplevelser av att se vad orden är på grekiska, utan att bli expert. Det tar lite studier, men är värt det! 

Andlig huvudvärk kan ersättas med lite ren spänningshuvudvärk framför en Konkordans (Concordance)! Haha! :) Jag använder Strong´s Concordance och Blue Letter Bible (blueletterbible.org). Där finns alla ord som används i Bibeln och sammanhanget de används. Dessa två resurser är allmänt använda av många engelskspråkiga kristna och bygger på King James Version. 

Andra översättningar av versen

Ser man till vad Folkbibeln 98 och NIV 2011 tex översätter 2 Kor 2:17 blir innehåller lite annat:

2:17 Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud. SFB 98

2:17 Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity, as those sent from God. NIV 2011


2:17 Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity, like men sent from God. NIV 1984Vi säljer inte Guds ord - slår översättningarna fast!


Folkbibeln och NIV uppdateras om och om igen. Varför? Vet de inte riktigt vad Gud säger och vill "göra klart" vad han säger med nya uppdateringar?

Det kan inte bara handla om att Bibeln är för svårläst för moderna läsare, eller att språket utvecklas så fort att man måste översätta om flera gånger per generation för folk ska förstå!

Här sägs det i översättningarna själva att de inte förvränger och säljer Guds ord för vinst, utan är i allting ärliga "som Guds tjänare." Ordet "som" Guds tjänare finns inte i texten.

Gnostikerna

Paulus var Guds tjänare och han varnade på flera ställen för vargar som skullle förvanska Nya Testamentets budskap. Gnostikerna var en farlig sekt som gjorde just det. De utgick från Alexandria Egypten och var en slags intellektuella munkar - vissa mer likt "rockstjärnor" utan synbar sexualmoral (Anden är allt och kroppen meningslös i gnostikernas värld). Gnosis betyder kunskap och här menas inre andliga uppenbarelser som visar att man lever nära Gud. 

Även skriftlärde på 200-300-talet som Origenes och Eusebius och den Alexandrinska skolan höll på med mycket skumt i Guds namn. Bibeltexterna som finns bevarade från Alexandria är fulla av konstiga vinklar, kopister som suddar och skriver om om i texterna och av gnostiska spårämnen ("Jesus" eller "Kristus" försvinner i många verser av någon anledning! mm)  Ingen bevarad kopia av Bibeln från Alexandrinska skolan innehåller de 66 böcker som vi läser. Ändå sägs dessa texter vara de äldsta, bäst bevarade och mest trovärdiga av forskningen.

Gnostikerna respekterade inte Bibeln som Guds ord utan använde texterna mer som meditationsunderlag, där de kunde försöka bli Kristus på filosofisk och buddhistisk väg. De skrev egna evangelier som blandar evangeliska scener, myter, buddhistisk upplysning och grekisk filosofi. Flera brev i Nya testamentet varnar för dessa laglösa herrar. Och en karta på vad de tänkte finns i Iraeneus bok Mot Heresier (fr ca 180 ekr).  

Idag finns många gnostiker inom New Age och deras tankar tas emot i kyrkliga sammanhang. Dock ej i bibeltrogna församlingar. Utan en fight kommer de in i liberalare kyrkor, och de kan vända upp och ned på en trogen församling med sitt svammel och scripture twisting (förvrängning). Det finns definitivt en risk att man bedras när kristna termer klistras på en mystisk religion som är mot vår tro.

* Du är gudomlig innerst inne (gnista av gudomlighet)
* Du måste bara hitta Kristus i dig!
Jesus var som du och jag
* Vad bryr vi oss om läran? 
* Guds rike invaderar oss! är några saker de säljer.

Översättningar

Trots att KJV, reformationsbibeln på engelska, är 400 år gammal, och sägs vara ålderdomlig och svårläst, säljer den lika bra som New International Version än idag. 

För dig som läser Folkbibeln tycker jag du ska ta en reformationsbibel istället! 

Texterna Folkbibeln bygger på är från Alexandria Egypten, och översättningen skiljer sig inte mycket från NIV (som för övrigt översattes på ett jesuituniversitet, ägs av mediamogulen Rupert Murdoch och är en ren ekumenisk översättning). Katolska vinklar finns överallt i texterna Folkbibeln översätts från. Exempel: Maria har inga barn annat än Jesus, famlijen offrar för ceremoniell orenhet i templet efter Jesu födelse istället för Maria själv, hon är inte välsignad bland kvinnor, Guds rike är ett kungadöme av präster, precis som Vatikanen. Ord faller bort eller modifieras att passa katolsk lära. Och det är ju också tanken bakom ekumeniska projektet: Att alla kristna ska återvända till RKK, mer eller mindre!

Folkbibeln säljs som en evangelisk och texttrogen Bibel, precis som NIV. Men så fort det kommer en diskussion om vad reformationstexten (Textus Receptus) säger, flinar man och säger att alla biblar är lika och att det inte har någon betydelse med detaljerna. Lika fel - eller lika rätt?

Reformationsbibeln på svenska bygger på Karl den 12 och har uppdaterats med modernare spåk och är en texttrogen översättning. Mindre grus i maskineriet.

För vi är en behaglig doft av Kristus för dem som är frälsta. 2 Kor 2:15. 

Rent silver finns i Herrens ord, när vi håller oss till Honom blir det bra!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar