Jämföra översättningar av BibelnAtt jämföra verser

Att jämföra översättningar är något som jag sysslat med i några år. Varför? Ja, det skulle ju vara tämligen meningslöst om det inte skilde sig mellan översättningarna!

Bibeln är Guds ord, inte människors. Därför spelar det en stor roll vad det står i hans ord. Är Bibeln bara människors ord, en rad teologiska och filosofiska tankar om Gud, spelar det förstås inte så stor roll vad det i detaljer står i Bibeln, ungefär som i vilken bok som helst!

En del teologer och översättare behandlar Bibeln som en antik klassiker och har många åsikter om vad det står i den baserat på forskning, arkeologi, kyrkofäders teologi och så kallad bibelkritik.

Någon har sagt att gångna tiders kristna kämpade för vad som är en sann lära, och idag kämpar vi för att ta reda på om Gud har sagt vad det står i Bibeln vi läser! Motsägelser och halvsanningar stödda av forskning räcker inte långt. Vår tro är inte född av människor och växer mycket lite av nya åsikter. Vad har han sagt? Det finns svar.

Jesus sa: Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Matt 4:4, Lukas 4:4

Bysantinska och egyptiska manuskript (Nya Testamentet)

Det finns hundratals översättningar av Bibeln och produceras nya varje år. De stora skillnaderna mellan översättningar är mellan texttraditionerna. Det finns biblar av bysantinsk och egyptisk tradition, och de båda skiljer sig på 1000-tals ställen - redan innan översättningen har kommit igång!

Att det inte skulle spela någon roll vad det faktiskt står i verserna för en kristen som läser Bibeln dagligen får man nog glömma!

Från och med 1917 års översättning, Bibel 1917, har svenska kristna läst samma texttyp (den egyptiska) som katoliker och mystiker läst sedan 300-talet efter Kristus. Och det syns i det avfall från stabil kristen tro som pågår i Sverige och i västvärlden. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserande länder. Det är inte bara Socialdemokraternas fel!

Den bysantiska texttypen (Antiokia, Syrien, Grekland) har använts ända sedan apostlarna skrev ned Nya Testmentets texter och började kopiera och sprida dem i Syrien, Grekland och till världens gränser. Det finns ca 5000 + kopior, många mycket lika varandra.

Den egyptiska texttypen (Alexandria, Egypten), som används i nya biblar (Folkbibeln, New International Version, Levande Bibeln, Bibel 2000, NASB, RSV, ESV mfl) finns representerad i ungefär 4 stora samlingar, 50 kopior och ca 50-100 lösa blad. Många motstridigheter och ofullständigheter finns i dessa manuskript.

Trots oklarheterna försvaras de egyptiska manuskripten av forskningen och av förlagen, så det fortsätter produceras mer och mer av samma grumliga silver. Allmänt säger man att den bibeltyp som kom med Reformationen är felaktig och adderar ord. Till och med Lutherälskande och reformerta kristna, som talar sig varma om Reformationens vinster, kasserar Reformationens största vinst: Bibeln på folkspråk!

Hur hittar man texterna?

Den Bysantinska texttypen som är grunden för alla Reformationsbiblar kallas Textus Receptus (den mottagna texten). Detta grekiska NT ligger till grund för King James Bible, Geneva Bible, Reina Valera, Karl den 12:es Bibel, Lutherbibeln, Diodati, i huvudsak New King James, Modern English Version mfl översättningar. Reformationsbibeln på svenska är motsvarigheten till King James på svenska (uppdaterad Karl 12 i grunden). Liknande översättning finns också på norska i nyutgåva. Man behöver inte bli lurad av att ta till sig detta! Det finns ett antal mindre skillnader men det är ofta intressant att se nya belysningar av verserna.

Den egyptiska - Alexandrinska - texttypen som används av teologiskolor är grunden för merparten av nya översättningar. Texter ur denna tradition finns "nerkokad" i Nestle/Aland 28 editioner (samma text som United Bible Societies 4 editioner). Mycket grundarbete denna riktning gjorde teologerna Westcott och Hort, som redan i slutet av 1800-talet producerade en ny grundtext på grekiska som sen blivit basen för Nestle/Alands 28 editioner. Här uppdateras texten år för år av forskningen. Codex Sinaiticus (A) och Codex Vaticanus (B) står högst i rang, för de anses som de äldsta, bäst bevarade manuskripten. Båda dessa är en mardröm för bibeltroende kristna, rent teologiskt. Man kokar enligt bibelkritisk metod ned alla manuskript och för statistisk och gör sannolikhetskalkyler på vad som är "troligast" att Gud sagt - där motsägelserna är många (ca 3000 skillnader bara mellan Codex A och B och minst 3500 skillnader mellan Textus Receptus och Codex A och B). Det Alexandrinska NT är ca 1,5 brev kortare i Nya Testamentet än den Bysantinska. Vad du läser om du läser Folkbibeln saknar alltså motsvarande 1 Petrus och 2 Petrus brev, jämfört med vad en läsare av en reformationsbibel läser.

Kurt Aland, nestorn inom bibelkritiken (en av fem forskare som redigerat bibeltexten Folkbibeln översätts från), ifrågasätter att de fyra evangelierna är skrivna av de personer som givit dem namn. Han tror att det fanns en Urkälla som författarna kopierade texten från (precis som muslimerna tror). Han anser inte att bl.a. Judas, Jakob och 2 Petrusbrev ska vara i Nya Testamentet, och han tror inte att vissa av apostlarna själva skrev brev. Andra personer signerade breven med pseudonymer som "Paulus" och "Petrus" tror han. Han tycker i stället att Ignatius brev ska vara i Nya testamentet. Har du läst det?

Nätsidor för jämförelser

* Reformationsbibelns site www.bibel.se har många bra källor att söka vidare i. Ämnet är stort!
* www.blueletterbible.org (Strong´s Concordance, KJV baserad site/app)
* www.biblegateway.com (många översättningar att jämföra)
* www.biblehub.org (med interlinear Greek - English)

Kolla upp detta ämne om du är seriös med din tro! Det har betydelse för tron att vi kan lita på Bibeln och han som givit oss den. MVH Janne 9/2 2016

söndag 21 februari 2016

Kolosserbrevet 1:15 (Jämförelse)


Kol 1:15

Who is the image of the invisible God; the firstborn of every creature KJV

Sv: som är bilden av den osynlige Gud; den först födde av alla varelser/allt skapat
 

He (the Son) is the image of the invisible God, firstborn over all creation NIV, ESV

Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. SFB 14


Jesus, Gud eller människa?


I översättningen av Kol 1:15 är mycket på spel i detaljerna. En nyansförändring skapar en ny bild av Jesus Kristus.
 

Adam och Eva, och du och jag, var skapade till (i) Guds avbild (1 Mos 1:27). Vi liknar Gud i sättet vi är gjorda: vi kan tänka, känna, älska, och vi vet att vi tillhör honom. Han är vår Skapare. Barn vet det instinktivt, och vuxna förnekar det ofta av reflex.
 

Vem är Jesus i Kolosserbrevet? Ja, mycket mer än en människa!
 

Han är bilden (ikon) av Gud - som är osynlig. Han är som en levande synlig bild av Gud. Vissa ortodoxa säger att Jesus är Gud inuti och människa utanpå, eller Gud och människa i samma form eller att han är Guds härlighet skyddad i ett kroppshölje och liknande.
 

Inkarnationen (Gud gjord till kött/kommen i kött i Jesus) är ett mysterium.
 

Bild eller avbild?
 

Vad är skillnaden på Jesus som en bild av Gud - eller en avbild av Gud?

Människan är skapt till Guds avbild.Vi blir genom tron formade att likna Kristus (helgelse). Den kristna är pånyttfödd och formas av Anden. Detta är också ett mysterium.

the image of God (eng) - Guds bild

avbild av Gud (SFB)

Född före allt skapat

Att Jesus var född före allt skapat låter som han föddes någon gång innan tiden/världen blev till. Mystiska kosmologier (gnosticism) tar fasta på det. Man anser att Gud delar/delat sig i bitar (emmanerar) och fyller till slut hela universum. Då är hela världen frälst och människan har blivit som Gud. Detta läser gnostikerna ut verser som Kol 1:15-18.

Grek 

protótokos - först född 
pases ktiseos - allt skapat, skapelse 
protótokos pases ktiseos - först född (av) all skapelse

Att orden kan betyda att Jesus är före allt skapat - att han är över och supreme över allt skapat räcker för mig: Jesus is LORD. Hur han blev skapad "innan tiden fanns till" går inte att hitta i Bibeln.

Den förstfödde sonen ska ärva ALLT! Haha! Enkelt att greppa det! (Arvslagstiftning)

Vad säger lagen om bilder av Gud?

Vi får inte göra avbilder/bilder av Gud, enligt Mose lag, andra budet: Du ska inte göra dig någon bild av det som är i himlen, på jorden eller under den (2 Mos 20:1-6).

Gud har gjort Jesus till en bild av sig själv. Ser vi på Jesus ser vi hur Gud är. Hoppas detta inte är ett heretiskt påstående!

Grek

eikon - bild

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar